Artykuł sponsorowany

5 etapów wdrażania PEFC

5 etapów wdrażania PEFC

PEFC, czyli Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej, to międzynarodowy system promujący zrównoważoną gospodarkę leśną. W Polsce coraz więcej właścicieli lasów zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z certyfikacji i decyduje się na wdrożenie tego systemu. Właściciele lasów o niewielkich powierzchniach, chcąc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane, muszą przejść przez pięć etapów wdrażania PEFC. Oto one.

Etap 1 - Zapoznanie się z wymaganiami PEFC

Na początek warto zapoznać się z wymaganiami PEFC dotyczącymi zarządzania lasami. Należy zgłębić kryteria i wskaźniki zrównoważonej gospodarki leśnej oraz poznać standardy certyfikacji. Ważne jest również zrozumienie korzyści płynących z certyfikacji, takich jak dostęp do rynków wymagających produktów certyfikowanych czy wzrost zaufania klientów.

Etap 2 - Przygotowanie dokumentacji

Kolejnym krokiem wdrażania PEFC jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu. Właściciel lasu musi opracować plan gospodarki leśnej zgodny z wymaganiami PEFC, a także udokumentować działania związane z ochroną środowiska, zachowaniem różnorodności biologicznej czy szkoleniem personelu. Istotne jest również przygotowanie polityki leśnej oraz procedur wewnętrznych.

Etap 3 - Wdrożenie systemu zarządzania

Następnie należy wdrożyć system zarządzania zgodny z wymaganiami PEFC. W praktyce oznacza to wprowadzenie zmian w codziennych pracach leśnych, takich jak stosowanie odpowiednich technik pielęgnacji drzewostanów czy dbanie o ochronę siedlisk przyrodniczych. Ważne jest także przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za zarządzanie lasem w zakresie wymagań certyfikacji.

Etap 4 - Kontrola wewnętrzna

Przed przystąpieniem do audytu zewnętrznego warto przeprowadzić kontrolę wewnętrzną. Pozwoli to na sprawdzenie, czy wszystkie wymagania PEFC zostały spełnione, a także na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i wprowadzenie korekt. Kontrola wewnętrzna powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę lub zespół, który nie uczestniczył bezpośrednio w wdrażaniu systemu zarządzania.

Etap 5 - Audyt zewnętrzny i certyfikacja

Ostatnim etapem wdrażania PEFC jest audyt zewnętrzny przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Jeśli audyt wykaże, że zarządzanie lasem jest zgodne z wymaganiami PEFC, właściciel lasu otrzyma certyfikat gospodarki leśnej. Dzięki niemu będzie mógł stosować oznaczenia PEFC na swoich produktach, co świadczy o odpowiedzialnym podejściu do środowiska i zrównoważonej gospodarce leśnej.